ALBA Sac. ROCCO ANTONIO CIRINO

Sac.
ROCCO ANTONIO CIRINO
ALBA
SURANO
20-11-1944
0836939282