MANDORINO Sac. BIAGIO

Sac.
BIAGIO
MANDORINO
GALATINA
06-05-1966